Privacybeleid

, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 100'000 CHF en het hoofdkantoor gevestigd te , ingeschreven onder RCS-nummer (Registre du Commerce et des Sociétés) (hierna te noemen '', 'wij', 'ons', 'onze'), hecht, als verantwoordelijke voor gegevensverwerking, veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

Dit document met ons beleid is bedoeld om u te informeren over onze handelswijze met betrekking tot het verzamelen, opslaan, gebruiken en delen van informatie die door u aan ons verstrekt wordt via onze dienst (de 'Dienst'), welke toegankelijk is via onze website of onze mobiele applicaties. Samen met onze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle documenten waaraan daarin wordt verwezen, beschrijft dit beleid de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en die u aan ons verstrekt. Wij vragen u dit document aandachtig te lezen, zodat u op de hoogte bent van en begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en implementeren.

1. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Voor zover voorzien door de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over uw hebben. Voordat wij echter gehoor gegeven aan een dergelijk verzoek, moeten wij uw identiteit verifiëren. Soms kan het ook nodig zijn dat wij om meer informatie vragen alvorens uw verzoek in te kunnen willigen.

U kunt deze informatie ook raadplegen, wijzigen of verwijderen door rechtstreeks contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website. U heeft tevens toegang tot deze gegevens door met uw gebruikersnaam en persoonlijke wachtwoord in te loggen op uw account. Beschikt u niet langer over deze toegangsgegevens, dan kunt u voor uw wachtwoord gebruikmaken van de herinneringsfunctie.

Houd er rekening mee dat wij, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer wij daartoe een legitieme reden hebben, bepaalde informatie over u kunnen bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij van mening zijn dat u fraude heeft gepleegd of heeft gehandeld in strijd met onze Algemene Verkoopvoorwaarden, als wij willen voorkomen dat u de regels die van toepassing zijn op het gebruik van onze dienst omzeilt, of als bepaalde informatie vereist is door een gerechtelijke instantie ten behoeve van een burgerlijke of strafrechtelijke procedure. Dit geldt tevens voor alle boekhoudkundige gegevens, m.a.w. alle betalingstransacties die op onze dienst worden uitgevoerd en waarvan wij verplicht zijn een transactiehistorie te bewaren, m.a.w. een overzicht van alle eerdere facturaties, inclusief de technische en boekhoudkundige gegevens die onderdeel zijn van een bestelling.

2. De gegevens die wij verzamelen

Wij zullen de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

2.1. Rechtstreeks door u verstrekte gegevens:

Om via onze dienst een aankoop te doen, moet u ons informatie sturen, en sommige van die gegevens kunnen herleidbaar zijn naar u als persoon ('Persoonsgegevens'). Dit is met name het geval als u de formulieren invult voor het plaatsen van een bestelling of als u contact opneemt met onze klantenservice. Deze informatie omvat met name de volgende gegevens:

2.1.1. De gegevens die nodig zijn voor het afleveren van de bestelling die u via onze Dienst geplaatst heeft. Dit zijn gegevens als uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en uw volledige adresgegevens. Deze gegevens zijn verplicht. Zonder deze gegevens kunnen wij de door u geplaatste bestelling niet bezorgen.

2.1.2. Wanneer u contact opneemt met de klantenservice. Het betreft een kopie van alle interacties tussen u en ons, ongeacht of dit via livechat, e-mail of telefoon is;

2.1.3. Specifieke gegevens betreffende de financiële en boekhoudkundige transacties uitgevoerd via onze Dienst of enige andere methode;

2.1.4. Specifieke gegevens over uw bezoeken aan onze Dienst en de pagina's die u heeft bezocht.

2.2. Automatisch door ons verzamelde gegevens:

Gedurende al uw bezoeken, verzamelen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, met uw toestemming, informatie met betrekking tot de apparaten waarop u onze diensten gebruikt of de netwerken via welke u toegang krijgt tot onze Dienst., waaronder met name uw IP-adressen, verbindingsgegevens, type en versie van de gebruikte internetbrowsers, type en versie van uw browserplug-ins, besturingssystemen, gegevens met betrekking tot uw navigatiegedrag op onze Dienst, met name welke URL-pagina's van onze Dienst u bekijkt, de inhoud die u opent of raadpleegt, de gebruikte zoektermen, downloadfouten, de tijdsduur dat u bepaalde pagina's bezoekt, de advertentie-ID van uw apparaat, uw interacties met de pagina en alle nummers van de telefoon die u gebruikt heeft om contact met ons op te nemen. Van de technologieën die worden gebruikt om deze informatie te verzamelen, gebruiken wij met name cookies.

2.3. Bewaartermijn van uw gegevens:

2.3.1. Met uitzondering van de categorieën Persoonsgegevens waarnaar hieronder wordt verwezen in artikel 2.3.2 en 2.3.3., worden uw Persoonsgegevens, als u uw account niet heeft gesloten, gedurende een periode van 5 jaar na uw laatste gebruik van onze Dienst bewaard;

2.3.2. Voor bepaalde categorieën Persoonsgegevens kan een andere bewaarperiode gelden. Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële gegevens (zoals betalingen, teruggestorte bedragen, enz.); deze worden bewaard gedurende de periode die vereist is door de toepasselijke boekhoudkundige en belastingwetgeving. Dit geldt ook voor eventuele content die u op onze Dienst plaatst (zoals opmerkingen, meningen en beoordelingen); deze worden na een periode van 5 jaar geanonimiseerd, maar blijven mogelijk zichtbaar op onze Dienst.

2.3.3. In het voorkomende geval dat uw account wordt opgeschort of geblokkeerd, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 2 tot 10 jaar vanaf de opschorting, om te voorkomen dat u de regels die van kracht zijn op onze Dienst omzeilt.

3. Hoe kunnen wij de gegevens over u gebruiken?

Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens:

3.1. om de overeenkomst uit te voeren dat tussen u en ons is gesloten en om de bestellingen die op onze Dienst zijn geplaatst bij u te leveren;

3.2. om u via e-mail, sms of op een andere wijze informatie te sturen over onze Dienst (zoals een betalingsbevestiging);

3.3. zodat u in geval van vragen of problemen toegang heeft en kunt communiceren met onze klantenservice;

3.4. om naleving te garanderen van (i) de toepasselijke wetgeving, (ii) onze algemene gebruiksvoorwaarden, (iii) ons privacybeleid en (iv) onze richtlijnen voor correct gedrag;

3.5. om u, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en - indien de wet dit vereist - met uw toestemming, marketing-, reclame-, en promotionele berichten te sturen, of om goederen of diensten voor te stellen en adviseren waarin u interesse zou kunnen hebben. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op sociale mediaplatforms of websites van derden reclameboodschappen te sturen waarin u interesse zou kunnen hebben. Wilt u hierover meer informatie, raadpleeg dan het beleid van de betreffende platforms;

3.6. om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze Dienst;

3.7. om onze Dienst te beheren en interne technische handelingen uit te voeren in het kader van probleemoplossing, data-analyse, tests, onderzoek, analyses, studies en enquêtes;

3.8. voor het verbeteren en optimaliseren van onze Dienst, en dan met name om ervoor te zorgen dat de weergave van onze inhoud is aangepast aan uw apparaat;

3.9. om de doeltreffendheid van de reclameboodschappen die wij u sturen te evalueren en deze aan te passen aan ons algehele ledenbestand.

4. Waarom verzamelen wij informatie over u en aan wie wordt die overgedragen?

4.1. Wij delen informatie over u, en dan met name Persoonsgegevens, met andere entiteiten van de -groep binnen het kader dat door deze overeenkomst wordt geboden.

4.2. Wij werken nauw samen met externe bedrijven die mogelijk toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, en in het bijzonder met: sociale mediaplatforms die u functies kunnen bieden waarmee u gegevens van uw account op hun eigen platform kunt integreren in uw profiel op onze Dienst; onze zakelijke partners die hun diensten adverteren op onze website en waarvoor u zich besluit aan te melden; onze zakelijke partners op wiens website wij eventueel onze Dienst adverteren; de uitvoerende partijen aan wie wij zaken uitbesteden als technische werkzaamheden en onderhoud, betalingsverkeer, orderverwerking, identiteitsverificatie of leveranciers van analyse-oplossingen, incassobedrijven en kredietinstellingen.

4.3. Wij delen uw gegevens met de bovengenoemde derde partijen alleen in de volgende gevallen:

4.3.1. Wanneer wij een serviceprovider gebruiken in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons, of om onze diensten te leveren of verbeteren (bijvoorbeeld in verband met verrichte betalingen).

4.3.2. Wanneer wij providers van zoekmachines en analyse-oplossingen gebruiken om onze Dienst te verbeteren en optimaliseren;

4.3.3. Op uw eigen verzoek (bijvoorbeeld als u de authenticatiemethoden gebruikt van een sociaal netwerk);

4.3.4. Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als wij dit naar eigen goeddunken nodig achten om (i) te reageren op een claim tegen ; (ii) te voldoen aan een juridisch verzoek; (iii) een overeenkomst af te dwingen zoals dit werd gesloten met onze leden, zoals de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid; (iv) in geval van nood met betrekking tot de volksgezondheid of fysieke integriteit van een persoon; (v) ten behoeve van vragen of onderzoeken, of (vi) om de rechten, eigendommen en veiligheid van en meer in het algemeen van derden te garanderen.

4.3.5. In het voorkomende geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of verwerven, behouden wij ons het recht voor om uw Persoonsgegevens te delen met de eventuele verkoper of koper van dit bedrijf of deze activa.

4.3.6. In geval van acquisitie van of van alle of een deel van zijn activa door een derde partij, zullen de gegevens die wij in ons bezit hebben, indien nodig, worden overgedragen aan deze nieuwe eigenaar.

4.3.7. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en - indien vereist - met uw toestemming, kunnen wij gegevens over u samenstellen die wij ontvangen van of sturen naar onze zakelijke partners, in het bijzonder alle of een deel van uw Persoonsgegevens en de informatie die werd verzameld door middel van cookies. Deze samengestelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden.

4.3.8. Wij willen u erop wijzen dat als u besluit om ons toegang te verlenen tot een deel van uw gegevens, in het bijzonder uw Persoonsgegevens, via verbindingsdiensten die beschikbaar worden gesteld door onze zakelijke partners, hun privacybeleid ook op u van toepassing is. Wij hebben namelijk geen enkele controle over de wijze waarop onze zakelijke partners op hun eigen platform uw gegevens verzamelen en verwerken.

4.4. Wij bewaren uw Persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat de gegevens die wij verzamelen als u onze Dienst gebruikt, worden overgedragen naar andere landen. In sommige gevallen kan het een land betreffen waar de bescherming van persoonsgegevens minder strikt is dan in het land waar u woont.

Dit is met name het geval voor gegevens die verzonden worden naar partijen buiten de Europese Unie aan wie wij diensten uitbesteden, in het bijzonder de Verenigde Staten. Wij kunnen gebruikmaken van hun diensten om tegemoet te komen aan uw wensen of vragen, voor het aanbieden van online betalingstools, en voor het leveren van commerciële en reclamediensten of e-mail en sms-diensten. Dit geldt tevens voor bedrijven die zijn aangesloten bij en gelegen zijn buiten de Europese Unie; wij kunnen bepaalde gegevens aan hen overdragen om onze diensten in deze landen aan te kunnen bieden. In het geval van een dergelijke overdracht, zorgen wij ervoor dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit beleid en dat de overdracht plaatsvindt binnen de kaders van contractclausules van de Europese Commissie, die garant staan voor afdoende bescherming van de privésfeer en fundamentele rechten van het individu. Op uw verzoek kunnen wij u een lijst geven met de landen waar wij uw gegevens bewaren en de landen waaraan zij in sommige gevallen worden overgedragen.

5. Gerichte reclame en e-mails die u kunt ontvangen

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en - indien vereist - met uw toestemming, kunnen wij de gegevens die u ons verstrekt via onze Dienst gebruiken voor direct marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het aan u versturen van (i) onze nieuwsbrief, (ii) een uitnodiging voor onze evenementen of andere berichtgevingen waarin u interesse zou kunnen hebben, en (iii) voor het weergeven van gerichte advertenties op sociale mediaplatforms of websites van derden). Met betrekking tot e-mails die promotioneel van aard zijn, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door (i) het relevante vakje in uw account uit te vinken, (ii) te klikken op de afmeldlink die in al onze berichten staat weergegeven of (iii) door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Met betrekking tot gerichte reclame kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door de advertentie-instellingen van uw account of sociale mediaplatforms (bijvoorbeeld Facebook of Twitter) aan te passen. Voor websites van derden kunt u contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken of, in specifieke gevallen, met een hulpvraag omdat u niet weet met wie of hoe u contact moet opnemen.

6. Vertrouwelijkheid van uw wachtwoord

Als u besluit om op onze Dienst een account aan te maken voor een vlotter verloop van bestelprocedures later, bent u verplicht een wachtwoord in te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u koos of dat wij automatisch voor u genereerden voor toegang tot uw account op onze Dienst. U verklaart dit wachtwoord geheim te houden en het met niemand te delen.

7. Links naar websites van derden

Van tijd tot tijd kan onze Dienst links bevatten naar de websites van onze partners of externe bedrijven. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventueel gebruik door deze websites van de informatie die zij verzamelen als u op deze links klikt. Wij raden u aan om van deze websites eerst het privacybeleid te raadplegen voordat u Persoonsgegevens aan hen doorgeeft.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien nodig zullen wij u informeren en/of uw toestemming vragen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen of updates in ons privacybeleid.
Natuurlijk product
Gegarandeerde veiligheid
Anonimiteit behouden